Algemene voorwaarden Karin Sloot Paardenosteopathie, versie april 2022

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Karin Sloot Paardenosteopathie en de cliënt tot het verrichten van osteopathie behandelingen.
- Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de patiënt in wiens opdracht Karin Sloot Paardenosteopathie de behandelingsovereenkomst uitvoert.
- Debiteur: degene op wiens naam de factuur is gesteld.
- Osteopaat: degene die de osteopathie behandeling uitvoert, in dit geval Karin Sloot.
- Karin Sloot Paardenosteopathie: de osteopaat als hierboven gedefinieerd met alle (hulp)personen, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.
- Patiënt: het door de cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren waarbij de osteopathie behandeling wordt verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder behandelingsovereenkomsten, tussen de osteopaat en de cliënt.
2.2 Eventuele door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Karin Sloot Paardenosteopathie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen de partijen indien Karin Sloot Paardenosteopathie uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Karin Sloot Paardenosteopathie tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door Karin Sloot Paardenosteopathie schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 De tussen Karin Sloot Paardenosteopathie en de cliënt te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door Karin Sloot Paardenosteopathie schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Karin Sloot Paardenosteopathie met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen door het dier te behandelen en/of reiskosten te maken.
3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is Karin Sloot Paardenosteopathie te allen tijde gerechtigd om alle kosten die Karin Sloot Paardenosteopathie heeft moeten maken om de aanbieding aan de cliënt te doen, in rekening te brengen.
3.4 Karin Sloot Paardenosteopathie heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien Karin Sloot Paardenosteopathie van mening is dat de behandeling van de patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft.

Artikel 4: Inhoud overeenkomst
4.1 De tussen Karin Sloot Paardenosteopathie en de cliënt gesloten behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de osteopaat tot het leveren van een osteopathie behandeling en/of advies.
4.2 Karin Sloot Paardenosteopathie voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.
4.3 Karin Sloot Paardenosteopathie heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst
5.1 De behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
- het uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, waarbij de cliënt door de osteopaat zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van de voortijdige beëindiging voor de patiënt.
- het overlijden van de patiënt alvorens de behandeling plaatsvindt.
- een eenzijdige beslissing van Karin Sloot Paardenosteopathie, indien de osteopaat van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de osteopathie behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans is op het beoogd en/of gewenst resultaat.
- een eenzijdige beslissing van Karin Sloot Paardenosteopathie indien het vertrouwen tussen de osteopaat en de cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 Indien de behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de osteopaat tussentijds wordt beëindigd dan zal Karin Sloot Paardenosteopathie, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van Karin Sloot Paardenosteopathie.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1 Karin Sloot Paardenosteopathie stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.
6.2 Betaling van de nota van Karin Sloot Paardenosteopathie kan contant geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 Karin Sloot Paardenosteopathie heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Karin Sloot Paardenosteopathie is ontvangen.
6.4 Voor niet-contante betalingen geld een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.5 Indien meerdere nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.
6.6 Bij niet-tijdige betaling zal de debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.
6.7 De debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)plichting aan Karin Sloot Paardenosteopathie op te schorten, noch is de debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Karin Sloot Paardenosteopathie in rekening zijn en/of worden gebracht.
6.8 Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.
6.9 Betalingen van de debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten
7.1 De cliënt is verplicht om de door Karin Sloot Paardenosteopathie te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
7.2 De cliënt dient klachten over verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd aan Karin Sloot Paardenosteopathie berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens Karin Sloot Paardenosteopathie ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.
7.3 Indien Karin Sloot Paardenosteopathie de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Karin Sloot Paardenosteopathie ten allen tijde het recht om:
a. Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. Het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van Karin Sloot Paardenosteopathie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Indien Karin Sloot Paardenosteopathie op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn jegens de cliënt dan is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Karin Sloot Paardenosteopathie c.q. de osteopaat wordt uitgekeerd.
8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
8.5 De cliënt vrijwaart Karin Sloot Paardenosteopathie voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.
8.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, sluit Karin Sloot Paardenosteopathie, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van Karin Sloot Paardenosteopathie, iedere aansprakelijkheid uit.

Artikel 9: Eigendom en gegevens
9.1 Karin Sloot Paardenosteopathie behoudt ten allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals behandelformulieren die betrekking hebben op de patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.
9.2 Karin Sloot Paardenosteopathie zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
9.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt Karin Sloot Paardenosteopathie gebruik van de (persoons)gegevens die de cliënt aan Karin Sloot Paardenosteopathie verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt conformeert Karin Sloot Paardenosteopathie zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen Karin Sloot Paardenosteopathie en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.